Algemene Voorwaarden

 1. Begripsbepalingen:
  – Wij, Ons of de Verkoper: de kunstenares Wil Lof (mw. W. Lof-Dikken), resp. haar juridische entiteit “T+W LOF bv”, handelend onder de naam Galerie 4Lof-Art, en/of op internet via de site www.4Lof-Art.nl.
  – U of de Kunstkoper
  , -huurder of -lener (kortweg: de Koper): U als natuurlijk persoon of als rechtspersoon die enig kunstwerk of enige kunstuiting van de Verkoper heeft verworven.
 2. Hoe komen wij samen tot zaken?
  – Wij doen zaken met U op basis van gezond verstand, goede omgangsvormen en naar de gebruikelijke regels van goed koopmanschap. Voorts leven Wij alle wetten en wettelijke voorschriften en verordeningen na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  – Wij willen U naar volle tevredenheid bedienen om met wederzijds genoegen ook in de toekomst zaken met U of met Uw relaties te doen.

 3. Ons aanbod
  Ons aanbod omvat:
  (a) originele, door Wil Lof vervaardigde schilderijen,
  (b) in eigen regie geproduceerde gecertificeerde kunstdrukken in gelimiteerde oplage (giclées) en
  (c) door derden onder door ons verleend reproductierecht gedrukte fotolitho’s in ongelimiteerde oplage. Voorts omvat ons aanbod:
  (d) bijgeschilderde (unicaat)-canvasgicées,
  (e) ingelijste kunstwerken, en overige
  (f) kunstuitingen zoals commerciële licenties, gemengde licenties en overige digitale, niet-tastbare producten.
  Waar van toepassing worden de hierboven genoemde producten geleverd inclusief Certificaat van Authenticiteit annex Eigendomsbewijs.
 4. Betaalverkeer
  Wij accepteren uitsluitend betaling in Euro, hetzij in contanten door middel van een bancaire overboeking door U, door middel van een eenmalige of periodieke (naar gelang van toepassing) incasso, waarvoor U ons zult machtigen. Eventuele terugbetalingen vinden plaats op een manier die identiek is aan Uw oorspronkelijke betaling.
  NFTs zijn van deze regeling uitgesloten. Daarvoor hebt u een elektronische portemonnee (‘wallet’) nodig, gevuld met de soort digitale munt zoals gespecificeerd door de desbetreffende NFT-marktplaats.
  Als Verkoper van kunstvoorwerpen zijn Wij verplicht melding te maken van (vermoedelijk) Ongebruikelijke Transacties.
 5. Eigendomsoverdracht
  Het juridisch eigendom op een verkocht kunstwerk gaat over op U als Koper op het moment dat Wij als Verkoper het door u verschuldigde factuurbedrag onherroepelijk en onrestitueerbaar hebben ontvangen.
  * In geval van betaling door middel van automatische bancaire incasso hebt u het recht een incasso te storneren. Pas na het verstrijken van de storneerperiode gaat het eigendom op het op die manier betaalde kunstwerk op U over.
  * In geval van aanschaf van een kunstwerk onder Onze Kunstkoopregeling of onze HuurKoopregeling gaat het juridisch eigendom pas over op U na onherroepelijke betaling van het laatste termijnbedrag.
  * In geval van aanschaf van een kunstwerk onder Onze Kunstuitleenregeling blijft het eigendom bij Ons berusten.
  * Wij houden ons het retentierecht voor zolang voor enig kunstwerk geen volledige onherroepelijke betaling is ontvangen.